ELEKTROTECHNIKA | AUTOMATYKA | ŁĄCZNOŚĆ

tercom-serwis-4

Regulamin świadczenia usług serwisowych

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług, zwane dalej Regulaminem, mają zastosowanie do wszystkich świadczonych usług serwisowych i związanych z nimi sprzedaży części lub materiałów eksploatacyjnych świadczonych przez firmę TERCOM Grzegorz Florczyk z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 40/3-4, zwaną dalej Zleceniobiorcą.
 2. Zamówienie na usługi serwisowe, zwane dalej Zgłoszeniem, składa osoba prywatna lub osoba upoważniona do złożenia zamówienia w imieniu firmy, zwana dalej Zleceniodawcą. Przyjęcie przez Zleceniodawcę Regulaminu w jakimkolwiek zamówieniu, uważa się za jego pełną akceptację. W przypadku zmiany Regulaminu, Zleceniodawcę i Tercom obowiązują każdorazowo Regulamin obowiązujący w dniu przyjęcia zgłoszenia przez Zleceniodawcę.
 3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zleceniobiorcy: www.tecom-serwis.pl.
 4. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach firmy Tercom nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów lub wagi, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych składanych Zleceniodawcy przez firmę TERCOM mają wyłącznie charakter informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

 

§ 2

Zgłoszenie naprawy

 1. Zgłoszenie może zostać złożone w następującej formie:
  1. Telefonicznie pod numerem telefonu 77 44 26 881 w godzinach 8:00-16:00
  2. Wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.tercom-serwis.pl
 2. Przy składaniu Zgłoszenia Zleceniodawca jest zobowiązany do podania prawdziwych, ważnych i kompletnych danych personalnych oraz danych firmy (w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy firmy) o wypełnienie których jest proszony podczas składania Zgłoszenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian danych personalnych, Zleceniodawca zobowiązany jest do ich zgłoszenia do Zleceniobiorcy bezzwłocznie. Przyjęcie zgłoszenia przez Zleceniodawcę zostanie potwierdzone poprzez nadanie numeru Zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wraz z numerem zostanie przekazane Zleceniodawcy e-mailem lub faxem.
 3. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zgłoszenia jest prawidłowo złożone Zgłoszenie oraz zaakceptowanie Regulaminu oraz cennika świadczonych usług serwisowych, zwanym dalej Cennikiem.
 4. Złożenie Zgłoszenia przez Zleceniodawcę nie wiąże firmy TERCOM, a brak odpowiedzi ze strony firmyTERCOM na Zgłoszenie nie może być interpretowane jako jego przyjęcie.
 5. W przypadku konieczności dodatkowej wyceny, Zleceniobiorca składa Zleceniodawcy ofertę na usługi oraz związanej z tym sprzedaży części lub materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, zwaną dalej Ofertą.

§ 3

Usługa serwisowa

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych w usług serwisowych, a także sprzedaży określonych w części lub materiałów eksploatacyjnych, potrzebnych dla prawidłowego działania urządzeń Zleceniodawcy, za wynagrodzenie określone w Cenniku lub Ofercie jako wynagrodzenie netto, do którego należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
 2. Zleceniobiorca wykonuje usługi serwisowe w uzgodnionym przez obie Strony terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.
 3. W czasie wykonywania usług serwisowych Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy:
  1. swobodny dostęp do urządzeń na czas niezbędny do wykonania usług serwisowych;
  2. pomoc techniczną konieczną do wykonania usług serwisowych
 4. Wszystkie zebrane dane i przeprowadzone prace w trakcie wykonywania usług serwisowych będą odnotowywane w protokole serwisowym sporządzanym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 5. Jeżeli Zleceniobiorca prześle do Zleceniodawcy części lub materiały eksploatacyjne przed dniem wykonania usług serwisowych, Zleceniodawca zobowiązany jest nieodpłatnie je przechować do dnia wykonania usług serwisowych, w warunkach zabezpieczających części lub materiały eksploatacyjne przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Zleceniodawca nie może naruszać opakowania tej przesyłki,że uzyskał uprzednią pisemną zgodę Zleceniobiorcy. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania przesyłki z częściami lub materiałami eksploatacyjnymi do dnia wykonania usług serwisowych.
 6. Jeżeli w trakcie wykonywania usług serwisowych okaże się, że konieczne jest wykonanie dodatkowych usług serwisowych lub sprzedaż dodatkowych części lub materiałów eksploatacyjnych, Zleceniobiorca stwierdzi taką konieczność w protokole serwisowym, wskazując zakres proponowanych dodatkowych usług serwisowych, części lub materiałów eksploatacyjnych oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia. Zleceniobiorca przystąpi do wykonania dodatkowych usług serwisowych po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy na proponowane warunki.
 7. W przypadku ustalenia przez Zleceniobiorcę,  że wykonanie usług serwisowych nie jest konieczne, Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę poniesionymi kosztami dojazdu do Zleceniodawcy oraz za każdą rozpoczętą roboczogodzinę zgodnie z Cennikiem.

 

§ 4

Wynagrodzenie i płatności

 1. Na podstawie protokołów z wykonania usługi serwisowej wystawiona jest faktura VAT obejmująca koszty czasu pracy wykonania usług serwisowych, dojazd do Zleceniodawcy oraz koszt części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z Cennikiem lub złożoną Ofertą.
 2. Jeżeli koszt części i materiałów eksploatacyjnych wyrażony jest w euro, to jest on płatny w złotych w równowartości tej kwoty, według kursu sprzedaży euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury VAT.
 3. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana zgodnie z terminem określonym na fakturze.
 4. Za usługi serwisowe wykonywane poza godzinami pracy, a także w soboty, niedziele i święta, obowiązuje podwójna stawka w stosunku do stawek określonych w obowiązującym Cenniku.
 5. W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w dokonywaniu płatności wynikających z jakiegokolwiek zamówienia, Zleceniobiorca ma prawo wstrzymania realizacji zamówieniausługi serwisowe oraz związaną z nimi sprzedaż części i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Zleceniodawcę.

§ 5

Gwarancja na usługi serwisowe oraz części

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wykonania usług serwisowych oraz wad fizycznych części, jeżeli:
  1. urządzenia są eksploatowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. urządzenia będą  używane zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej przekazanej wraz z urządzeniami,
  3. wady wykonania usług serwisowych ujawnią się w terminie: 6 miesięcy od dnia wykonania usług serwisowych, a wady fizyczne części ujawnią się w terminie określonym przez producenta
  4. wady te zostaną zgłoszone przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, przy czym nie zgłoszenie wady w tym terminie powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji w zakresie tych wad.
 2. Zgłoszenie wad, zwane dalej Reklamacją, powinno zawierać informacje o urządzeniu, opis wady orazosoby reprezentującej Zleceniodawcę. Reklamacja może zostać przesłana na adres biura: Tercom , 45-058 Opole, ul. Ozimska 40/3-4 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Uznając Reklamację za uzasadnioną, Zleceniobiorca może, według własnego uznania usunąć stwierdzone wady lub dokonać wymiany części.
 4. Zleceniobiorca przystąpi do usunięcia wad w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zleceniodawcę.
 5. W przypadku ustalenia przez Zleceniobiorca,  że zgłoszenie wad jest nieuzasadnione, Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę poniesionymi kosztami związanymi z weryfikacją zgłoszenia wad, w tym między innymi kosztami wykonania ekspertyzy.
 6. W przypadku wymiany części na nowe, terminy, o których mowa w par. 5 ust. 1, nie biegną od nowa ani nie ulegają zawieszeniu.
 7. Zleceniodawca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  1. wykonywania napraw, zmian lub przeróbek urządzeń we własnym zakresie lub zlecania ich do wykonywania osobom trzecim,
  2. eksploatacji urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem i niezgodnie z dokumentacją techniczną,
  3. stosowania w urządzeniach materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych nie zaleconych przez Zleceniobiorcę,
  4. nie dokonania przeglądu gwarancyjnego urządzeń przez serwis Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w dokumentacji technicznej.
 8. Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.
 9. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi za wady wykonania usług serwisowych oraz za wady części i materiałów eksploatacyjnych jest wyłączona.

 

§ 6

Zdarzenia siły wyższej

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Poprzez zdarzenie siły wyższej rozumie się zdarzenie, na które Strony nie mają wpływu, uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub opanować zdarzenia lub jego konsekwencji. Brak środków finansowych nie jest uważany za zdarzenie siły wyższej.
 2. Zaistnienie zdarzenia siły wyższej zwalnia Stronę z jej obowiązków wynikających z Regulaminu świadczenia usług serwisowych przez czas trwania zdarzenia siły wyższej albo przez okres konieczny do wyeliminowania jego konsekwencji. Powyższe nie dotyczy obowiązku zapłaty kwot, które stały się wymagalne przed zaistnieniem zdarzenia siły wyższej. Strona powołująca się na zaistnienie zdarzenia siły wyższej niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o tym zdarzeniu z podaniem jego opisu, jego podstaw oraz konsekwencji i przewidywanego czasu trwania.
 3. Strona nie mogąca wykonać obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wskutek zdarzenia siły wyższej dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania lub opanowania konsekwencji takiego zdarzenia.

 

§ 7

Cesja praw i obowiązków

 1. Przeniesienie jakichkolwiek praw Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy wynikających z umów, do których stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług serwisowych, na osobę trzecią lub inny podmiot wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub umów, do których stosuje się jego postanowienia, lub powstałe w związku z Regulaminem lub umowami, do których stosuje się jego postanowienia, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Tercom w Opolu.
 2. Wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. jest Zleceniodawca.
 3. Regulamin oraz umowy, do których stosuje się jego postanowienia, podlegają prawu polskiemu.
 4. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu świadczenia usług serwisowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                             Przetwarzanie danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy,wykonania i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych będziemy my – TERCOM numer NIP: 7541013839 z siedzibą w:Opolu przy ul. Ozimska 40/3 Oficyna . Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach: zawarcia, realizacji i rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia oraz realizacji Naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowoprawnych oraz innej o podobnym charakterze, podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Pana/Pani jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia. Jednocześnie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych, żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych z naszych zbiorów, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.